×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پروژه مشترک  فناورانه با معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری در سال 1401

طراحی اپلیکیشن ارزیابی کیفیت زندگی زنان نابارور

پروژه مشترک با UNFPA در سال 1401

ارزیابی انجمن علمی مامایی ایران براساس استانداردهای کنفدراسیون بین المللی مامایی و تدوین طرح جهت تقویت انجمن علمی مامایی

مجری دو طرح اثر گذار در ارزشیابی وزارت بهداشت سال 1400

1- طراحی بسته خدمات ارتقای رفتارهای خود مراقبتی زنان یائسه و سالمند تهران مبتنی بر تحلیل وضعیت رفتارهای خود مراقبتی

2- طراحی بسته خدمات ارتقای رفتارهای خود مراقبتی زنان یائسه و سالمند تهران مبتنی بر تحلیل وضعیت رفتارهای خود مراقبتی

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1401

کتاب بارداری و زایمان 4 جلدی

تدوین کدهای اخلاق حرفه ای در مامایی مشترک با UNFPA و اداره مامایی وزارت بهداشت در سال 1392

پروژه های مشترک با صنعت

تنظیمات قالب