×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران

1.       سلامت مادر و نوزاد

·         تئوری ها و مدل های تصمیم گیری  فرزند آوری

·         ترویج زایمان فیزیولوژیک

·         سزارین و راهکارهای کاهش آن

·         ارتقای مشاوره و مراقبت های دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان  

·         سلامت زنان و مادران و راهکارهای ارتقای آن

·         آمادگی بر ای زایمان

·         ترویج سبک زندگی سالم مادران

·         تغذیه و ورزش مادران

·         شیر دهی و ترویج آن

·         سلامت روان در دوران بارداری و پس از زایمان

·         ترویج بارداری ایمن

·         تطابق والدی

·         ارتقای کیفیت زندگی زنان باردار

·         کیفیت زندگی زنان در یائسگی و راهکارهای ارتقای آن

·         نوزاد و کودک سالم و ارتقای مراقبت رشد و تکامل

 

2.       بارداری و زایمان پرخطر

·         بررسی علل و عوامل موثر بر مرگ مادری و پیشگیری از آن

·         بارداری ناخواسته و پیشگیری از آن

·         سقط و پیشگیری و مراقبت از آن

·         زایمان پره ترم و پیشگیری از آن

·         وزن کم هنگام تولد و پیشگیری از آن

·         بررسی علل و عوامل مرتبط با پره اکلامپسی و پیشگیری و مراقبت از آن

·         پیشگیری و مراقبت از بارداری های پرخطر

·         خونریزی های دوران بارداری و زایمان، پیشگیری و مراقبت

 

3.       مدیریت خدمات مامایی

·         بررسی و اراتقای کیفیت ارائه خدمات مادران و نوزادان

 

4.       بیماری ها و بارداری

·         سرطان های زنان، مراقبت و پیشگیری از آنها

·         بیماری های مقاربتی و ایدز و پیشگیری از آن

·         بررسی علل و عوامل مرتبط با دیابت و پیشگیری و مراقبت از آن

·         اثر متفابل بارداری و بیماری ها

·         کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری های زنان و راهکار های ارتقای آن

·         یائسگی، عوارض، پیشگیری و مراقبت

·         استئو پروز در زنان و مراقبت و پیشگیری از آن

·         تروما در بارداری

·         سلامت باروری در ناتوانی های جسمی و ضایعات نخاعی

·         ناباروری و عوامل مرتبط با آن

 

5.       سلامت جنسی

·         سلامت جنسی و عوامل موثر بر آن  

 

6.       حقوق باروری

·         بررسی مسائل فقهی،  حقوقی و قانونی و اخلاقی در حوزه مادران، زنان و باروری و ناباروری

·         بررسی مسائل فقهی،  حقوقی و قانونی و اخلاقی در حوزه کودکان، جنین و نوزادان و نوجوانان

 

7.       ترویج سلامت باروری

·         بهداشت باروری مردان

·         ترویج مشارکت مردان در سلامت باروری 

·         سلامت باروری نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران

فرزندآوری

  تئوری ها و مدل های تصمیم گیری  فرزند آوری

تدوین سیاست ها، برنامه راهبردی و عملیاتی ترویج فرزندآوری برای بخش سلامت

تدوین سیاست ها و استراتژی های مبتنی بر شواهد برای بخش های دیگر مرتبط با حل مشکل جمعیت

خدمات مامایی

بررسی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات مادران، نوزادان و نازایی

ارتقای کیفیت خدمات به زوجین نابارور

سلامت مادر و نوزاد

 ترویج زایمان فیزیولوژیک

سزارین و راهکارهای کاهش آن

 ارتقای مشاوره و مراقبت های دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان

  سلامت زنان و مادران و راهکارهای ارتقای آن

  آمادگی بر ای زایمان

 ترویج سبک زندگی سالم مادران

  تغذیه و ورزش مادران

  شیر دهی و ترویج آن

  سلامت روان در دوران بارداری و پس از زایمان

ترویج بارداری ایمن

 تطابق والدی

 ارتقای کیفیت زندگی زنان باردار

 کیفیت زندگی زنان در یائسگی و راهکارهای ارتقای آن

  نوزاد و کودک سالم و ارتقای مراقبت رشد و تکامل

   بارداری و زایمان پرخطر

 بررسی علل و عوامل موثر بر مرگ مادری و پیشگیری از آن

 بارداری ناخواسته و پیشگیری از آن

 سقط و پیشگیری و مراقبت از آن

 زایمان پره ترم و پیشگیری از آن

  وزن کم هنگام تولد و پیشگیری از آن

  بررسی علل و عوامل مرتبط با پره اکلامپسی و پیشگیری و مراقبت از آن

 پیشگیری و مراقبت از بارداری های پرخطر

  خونریزی های دوران بارداری و زایمان، پیشگیری و مراقبت

      بیماری ها و بارداری

  سرطان های زنان، مراقبت و پیشگیری از آنها

 بیماری های مقاربتی و ایدز و پیشگیری از آن

 بررسی علل و عوامل مرتبط با دیابت و پیشگیری و مراقبت از آن

  اثر متفابل بارداری و بیماری ها

 کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری های زنان و راهکار های ارتقای آن

 یائسگی، عوارض، پیشگیری و مراقبت

  استئو پروز در زنان و مراقبت و پیشگیری از آن

 تروما در بارداری

 سلامت باروری در ناتوانی های جسمی و ضایعات نخاعی

ناباروری و عوامل مرتبط با آن

    سلامت جنسی

  سلامت جنسی و عوامل موثر بر آن 

  حقوق باروری

 بررسی مسائل فقهی،  حقوقی و قانونی و اخلاقی در حوزه مادران، زنان و باروری و ناباروری

بررسی مسائل فقهی،  حقوقی و قانونی و اخلاقی در حوزه کودکان، جنین و نوزادان و نوجوانان

      ترویج سلامت باروری

  بهداشت باروری مردان

  ترویج مشارکت مردان در سلامت باروری 

   سلامت باروری نوجوانانی

ترویج خودمراقبتی و کیفیت زندگی

در دوره های مختلف زندگی، نوجوانی، باروری، یائسگی، سالمندی، نازایی، زنان مبتلا به بیماری طبی، زنان و سرطان

تطابق والدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب