×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دارای نوزده هیات علمی متخصص و مجرب و همچنین محققین توانمند در علم مامایی و بهداشت باروری می­ باشد، که دارای توانمندی در زمینه ایجاد نگرش تخصصی و جدید در تحقیق و هدایت آن می­ باشند. دارای طرح‌های تحقیقاتی در موضوع مامایی و بهداشت باروری در جنبه­ های وسیع می‌باشند.

تنظیمات قالب