×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت  باروری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- ایران

دورنما:مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری درنظر دارد به عنوان قطب علمی-پژوهشی و مشورتی برتر در خاورمیانه در حیطه مامایی و بهداشت باروری در راستای سیاست گزاری و برنامه ریزی با هدف ارتقا سلامت جامعه گام بردارد.

رسالت: رسالت مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری تولید و اشاعه  علوم مبتنی بر شواهد پژوهشی و در دسترس قرار دادن و کاربرد آن جهت ارتقا سلامت باروری و خدمات مامایی است.

اهداف :

1-    انجام پژوهش در جهت ارتقای خدمات مامایی

2-    انجام پژوهش در حیطه های بهداشت باروری در جهت ارتقای سلامت باروری

3-    ایجاد و گسترش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات بهداشت باروری 

4-    جذب و تربیت محقق در حوزه بهداشت باروری و مامایی

5-    تدوین راهنمای بالینی مامایی و بهداشت باروری مبتنی بر شواهد علمی

6-    تولیدات علمی کاربردی در حیطه بهداشت باروری مبتنی بر نیاز ارجاع شده از نهادهای سیاستگزار و برنامه ریز

ارزش ها

1.      پایبندی به ارزشهای انسانی،فرهنگی و دینی

2.      پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش

3.      تعالی جویی در فعالیت های پژوهشی

4.      پژوهش مبتنی بر نیاز های جامعه

5.      حفظ کرامت خانواده

استراتژی های SO

1.      ایحاد ارتباط با اداره سلامت مادران و اداره مامایی و سازمان های مردمی مرتبط جهت ارتقای خدمات مادران

2.      ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی برای ارتقای سلامت و خدمات

3.      ایجاد ارتباط بین اساتید محقق و فارغ التحصیلان مشتاق در راستای ارتقای پژوهش های مامایی و بهداشت باروری

4.      توانمند سازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات

5.      افزایش تعداد طرح ها ی تحقیقاتی  در هر سال 10%

6.      افزایش تعداد مقالات در هر سال 10%

7.      ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی از طریق طرح های مشترکی

8.      ایجاد گرو ههای تحقیق دانشجویی با همکاری اساتید

9.      ایجاد و راه اندازی مجله اسکوپوس

10.جذب دانشجوی پژوهش محور

 

استراتژی های WO

1.      چاپ و انتشار مجله تخصصی بهداشت باروری

2.      جذب هیئت علمی پژوهش آمار و اپیدمیولوژی و بهداشت باروری

3.      مشخص نمودن مسیر تحقیقاتی مرکز با توجه به اولویت های تحقیقاتی نهاد های سیاستگزار

4.      جذب و جلب حمایت سیاستگزاران با توجه به اولویت داشتن حوزه بهداشت باروری به منظور تامین بودجه و تجهیزات و امکانات مرکز

5.      جذب گرانت های بین المللی از سازمانهای مردمی مرتبط

6.      تشکیل گروه های تخصصی در مرکز 

 

استراتژی های ST

1.      تنظیم و تصویب تفاهم نامه های  چند مرکزی برای دسترسی به مراکز درمانی ، بهداشتی، آزمایشگاهی و سایر نهاد ها

2.      چاپ حداکثر مقالات و ثبت طرح های تحقیقاتی با افیلیشن مرکز در جهت ارتقا و ارزیابی نهایی

3.      استفاده از پتانسیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی

4.      افزایش کمی و کیفی پژوهش های تخصصی مامایی جهت  نفوذ و رقابت با مراکز مشابه

5.      ارتباط  جهت  استفاده از تجربیات مراکز تحقیقاتی مشابه جهت موفقیت در ارزیابی

 

استراتژی های WT

1.      تسهیل روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز

2.      جذب نیرو در قالب طرح های تحقیقاتی

3.      ایجاد سیستم کنترل و ارزیابی پژوهش

4.      استفاده بهینه از فضای موجود پیشنهادی دانشکده و دانشگاه

 

 

 

 

 

برنامه 5 ساله استراتژیک مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت  باروری (فروردین 1401 تا فروردین 1405)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- ایران

دورنما

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری درنظر دارد به عنوان قطب علمی-پژوهشی و مشورتی برتر در خاورمیانه در حیطه مامایی و بهداشت باروری در راستای سیاست گزاری و برنامه ریزی با هدف ارتقا سلامت جامعه گام بردارد.

رسالت

رسالت مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری تولید و اشاعه  علوم مبتنی بر شواهد پژوهشی و در دسترس قرار دادن و کاربرد آن جهت ارتقا سلامت باروری و خدمات مامایی است.

اهداف کلی

1-     انجام پژوهش در جهت ارتقای خدمات مامایی

2-     انجام پژوهش در حیطه های بهداشت باروری در جهت ارتقای سلامت باروری

3-     ایجاد و گسترش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات بهداشت باروری 

4-     جذب و تربیت محقق در حوزه بهداشت باروری و مامایی

5-     تدوین راهنمای بالینی مامایی و بهداشت باروری مبتنی بر شواهد علمی

6-      تولیدات علمی کاربردی در حیطه بهداشت باروری مبتنی بر نیاز ارجاع شده از نهادهای سیاستگزار و برنامه ریزی

7-     انجام پژوهش های مرتبط با صنعت

ارزش ها

1.    پایبندی به ارزشهای انسانی، فرهنگی و دینی

2.    پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش

3.    تعالی جویی در فعالیت های پژوهشی

4.    پژوهش مبتنی بر نیاز های جامعه

5.    حفظ کرامت خانواده

استراتژی های استخراج شده از جدول TOWS

عنوان

نقاط قوت

1-     ارتباط اعضا با سایر نهاهای سیاستگزار و علمی تحقیقاتی کشور

2-     برخورداری از اساتید محقق و متخصص

3-    تعداد زیاد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

4-    انگیزه و علاقه بالا جهت انجام پژوهش

5-    موقعیت مناسب جغرافیایی مرکز به لحاظ دسترسی

6-     اولین مرکز تحقیقات مصوب حوزه مامایی و بهداشت باروری در کشور  

7-    سابقه طرح های مشترک قبلی با صنعت  

 

 

نقاط ضعف

1-   کمبود فضا و امکانات، بودجه و تجهیزات

2-   تمام وقت بودن کلیه اعضا

3-  مشخص نبودن مسیر تحقیقاتی

4-  کمبود منابع انسانی در حیطه های مورد نیاز

5-  نداشتن مجله تخصصی در مرکز

6-   نداشتن سایت انگلیسی در مرکز

7-  کمبود در آمد زایی مرکز

 

فرصت ها

1-    اولویت داشتن حوزه زنان و مامایی از دیدگاه رهبر معظم

2-    نگاه مثبت نظام سلامت به حوزه مادر و کودک

3-   وجود مرکز تحقیقات بهداشت باروری،مطالعات زنان و پژوهشکده غدد در دانشگاه

4-   وجود فارغ التحصیلان مشتاق جذب برای انجام پژوهش

5-   وجود نهادهای بین المللی متمرکز بر سلامت باروری،مادر و نوزاد و...

6-    وجود نیازها و اولویت های پژوهشی در حوزه بهداشت باروری

7-   همکاری دانشگاه  جهت راه اندازی سایت انگلیسی   

8-   تاکید دانشگاه بر ارتباط با صنعت     

9-    سیاست های جمعیت کشور مبنی بر فرزندآوری 

10-  تخصیص بودجه برای طرح های فرزندآوری توسط دولت 

11-  وجود اساتید خبره در حوزه های مختلف مامایی و بهداشت باروری                            

استراتژی های SO

ارائه مدل تصمیم گیری فرزند آوری برای ارائه سیاست ها و برنامه راهبردی ترویج فرزند آوری مبتنی بر شواهد(S1,S11,O1, O2)

تدوین و ارائه برنامه های عملیاتی برای ترویج فرزند آوری برای سیستم ارائه خدمات سلامت باروری (S2,S3,O3,O6)

ایجاد ارتباط با سیستم های ساختاری تاثیر گذار جهت ارائه سیاست ها و استراتژی های مبتنی بر تحقیقات برای ترویج فرزند آوری و کمک در ارائه برنامه عملیاتی (2,O3,O8,O9,OS1, S2,S3,S7,S11,O1,)

ایحاد ارتباط با اداره سلامت مادران و اداره مامایی و سازمان های مردمی مرتبط جهت ارتقای خدمات مادران (S1, O2)

ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی برای ارتقای سلامت و خدمات (S2,S3,O3,O6)

ایجاد ارتباط بین اساتید محقق و فارغ التحصیلان مشتاق در راستای ارتقای پژوهش های مامایی و بهداشت باروری (S2, O4)

توانمند سازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات (S2, S3, O4)

افزایش تعداد طرح ها ی تحقیقاتی (S2, O5, O6)

فزایش تعداد مقالات(S2, S3, S4, O1, O2)

ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی از طریق طرح های مشترکی (S6, S5, O4 , O6)

ایجاد گرو های تحقیق دانشجویی با همکاری اساتید

(S3 , S4, O4)

ایجاد و راه اندازی مجله اسکوپوس(S3,S11,O6, O4)

جذب دانشجوی پژوهش محور (S3, O4)

گسترش همکاری با صنعت بر اساس تجربیات قبلی و همکاری با شرکت های دانش بنیان (S7, O8)

اجرای طرح های فناورانه با کمک صنعت ((S7, O8

ایجاد ارتیاط با معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری تحت عقد قرارداد مشترک جهت طرح های فرزندآوری(S2, S4, O9 , O10)

 

 

استراتژی های WO

1 چاپ و انتشار مجله تخصصی بهداشت باروری (W5, O1, 04)

جذب هیئت علمی پژوهش آمار و اپیدمیولوژی و بهداشت باروری(W4, O4)

مشخص نمودن مسیر تحقیقاتی مرکز با توجه به اولویت های تحقیقاتی نهاد های سیاستگزار (W3, O1, O2, O6)

جذب و جلب حمایت سیاستگزاران با توجه به اولویت داشتن حوزه بهداشت باروری به منظور تامین بودجه و تجهیزات و امکانات مرکز(W1, O1, O2)

جذب گرانت های بین المللی از سازمانهای مردمی مرتبط مانند WHO, UNFPA, UNICEF))

تشکیل گره های تخصصی در مرکز  (W3, O4, O6)

راه اندازی سایت انگلیسی با کمک نیروهای دانشگاه (W6 ,O7)

برگزاری وبینارها با کمک اساتید متخصص جهت درآمد زایی(W7 ,O11)

 

 

تهدیدها

1-   زمان محدود جهت ارزیابی نهایی مرکز

2-   وجود و گسترش مراکز مشابه تحقیقاتی با سابقه و نفوذ بیشتر

3-  عدم تبیین جایگاه مرکز در عرصه های اختصاصی بالینی

 

استراتژی های ST

تنظیم و تصویب تفاهم نامه های  چند مرکزی برای دسترسی به مراکز درمانی ، بهداشتی، آزمایشگاهی و سایر نهاد ها(S1, T3)

چاپ حداکثر مقالات و ثبت طرح های تحقیقاتی با افیلیشن مرکز در جهت ارتقا ارزیابی نهایی (S2, S3, S4, T1)

استفاده از پتانسیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت افزایش طرح ها و مقالات S3, T1)(

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی تخصصی مامایی جهت  نفوذ و رقابت با مراکز مشابهS2, T2)(

ارتباط  جهت  استفاده از تجربیات مراکز تحقیقاتی مشابه جهت موفقیت در ارزیابی (S1, T1)

 

استراتژی های WT

تسهیل روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز(T1, W2, 4)

چذب نیرو در قال ب طرح های تحقیقاتی (W2, W4, T1, T2)

ایجاد سیستم کنترل و ارزیابی پژوهش(W3, T1, T2)

استفاده بهینه از فضای موجود پیشنهادی دانشکده و دانشگاه  (W1, T1)

 

 

استراتژی های SO

1.       ارائه مدل تصمیم گیری فرزند آوری برای ارائه سیاست ها و برنامه راهبردی ترویج فرزند آوری مبتنی بر شواهد

2.       تدوین و ارائه برنامه های عملیاتی برای ترویج فرزند آوری برای سیستم ارائه خدمات سلامت باروری

3.       ایجاد ارتباط با سیستم های ساختاری تاثیر گذار جهت ارائه سیاست ها و استراتژی های مبتنی بر تحقیقات برای ترویج فرزند آوری و کمک در ارائه برنامه عملیاتی

4.       ایجاد ارتباط با اداره سلامت مادران و اداره مامایی و سازمان های مردمی مرتبط جهت ارتقای خدمات مادران

5.       ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی برای ارتقای سلامت و خدمات

6.       ایجاد ارتباط بین اساتید محقق و فارغ التحصیلان مشتاق در راستای ارتقای پژوهش های مامایی و بهداشت باروری

7.       توانمند سازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات

8.       افزایش تعداد طرح ها ی تحقیقاتی  در هر سال 10 درصد

9.       افزایش تعداد مقالات در هر سال 10 درصد

10.   ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی از طریق طرح های مشترک

11.   ایجاد گرو ه های تحقیق دانشجویی با همکاری اساتید

12.   ایجاد و راه اندازی مجله اسکوپوس

13.   جذب دانشجوی پژوهش محور

14.   گسترش همکاری با صنعت بر اساس تجربیات قبلی و همکاری با شرکت های دانش بنیان

15.   اجرای طرح های فناورانه با کمک صنعت

16.   ایجاد ارتیاط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عقد قرارداد مشترک جهت طرح های فرزندآوری

استراتژی های WO

1.       چاپ و انتشار مجله تخصصی بهداشت باروری

2.       جذب هیئت علمی پژوهش آمار و اپیدمیولوژی و بهداشت باروری

3.       مشخص نمودن مسیر تحقیقاتی مرکز با توجه به اولویت های تحقیقاتی نهاد های سیاستگزار

4.       جذب و جلب حمایت سیاستگزاران با توجه به اولویت داشتن حوزه بهداشت باروری به منظور تامین بودجه و تجهیزات و امکانات مرکز

5.       جذب گرانت های بین المللی از سازمانهای مردمی مرتبط

6.       تشکیل گروه های تخصصی در مرکز 

7. راه اندازی سایت انگلیسی با کمک نیروهای دانشگاه

8. برگزاری وبینارها با کمک اساتید متخصص جهت درآمد زایی

استراتژی های ST

1.       تنظیم و تصویب تفاهم نامه های  چند مرکزی برای دسترسی به مراکز درمانی ، بهداشتی، آزمایشگاهی و سایر نهاد ها

2.       چاپ حداکثر مقالات و ثبت طرح های تحقیقاتی با افیلیشن مرکز در جهت ارتقا و ارزیابی نهایی

3.       استفاده از پتانسیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارتقای فعالیت های پژوهشی

4.       افزایش کمی و کیفی پژوهش های تخصصی مامایی جهت  نفوذ و رقابت با مراکز مشابه

5.       ارتباط  جهت  استفاده از تجربیات مراکز تحقیقاتی مشابه جهت موفقیت در ارزیابی

استراتژی های WT

1.       تسهیل روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز

2.       جذب نیرو در قالب طرح های تحقیقاتی

3.       ایجاد سیستم کنترل و ارزیابی پژوهش

4.       استفاده بهینه از فضای موجود پیشنهادی دانشکده و دانشگاه

 


 

 

تنظیمات قالب