×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه مرکز تحقیقات مامایی  و بهداشت باروری

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری اولین مرکز تحقیقات مامایی کشور است که در تاریخ 91/03/07به تصویب شورای عای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با نام مرکز تحقیقات مادری ایمن مورد تصویب قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 95/02/26  با نام "مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری"مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت قرار گرفت.

این مرکز با هدف ارتقای سلامت باروری و خدمات مامایی به انجام پژوهش در حیطه های بهداشت باروری برای تولید علوم کاربردی مبتنی بر نیازهای سلامت باروری جامعه تلاش می کند و  در صدد است تا با تولید و اشاعه علوم مبتنی بر شواهد و در دسترس قرار دادن و کاربرد علوم در جهت ارتقای سلامت باروری و خدمات مامایی  کشور و منطقه گام بردارد .

در این راستا قصد دارد به جذب و تربیت نیروی محقق در حوزه بهداشت باروری و مامایی بپردازد و با تدوین راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد در جهت ارتقای سلامت مادران و زنان نیز گام بردارد.

تنظیمات قالب